Uncategorized

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών ΜΑΙΧ

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Το «Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο της Κρήτης» αποτελεί μια ψηφιοποιημένη έκδοση μέρους της συλλογής του Βοτανικού Μουσείου (Herbarium) του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.).
Η συλλογή αυτή αποτελείται από αποξηραμένα δείγματα άγριων (αυτοφυών) φυτών της Κρήτης, που φυλάσσονται σε ειδικό χώρο, και συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και ημερομηνία συλλογής, βιότοπο, κ.α. Σήμερα, το Herbarium του ΜΑΙΧ αριθμεί περίπου 8.500 δείγματα, που αντιστοιχούν σε περίπου 1.300 διαφορετικά είδη από τα περίπου 2.000 είδη φυτών της Κρήτης, και συνεχίζει διαρκώς να εμπλουτίζεται.
Από αυτή τη συλλογή, επιλέχθηκαν για ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση τα πιο σπάνια και ιδιαίτερα είδη της Κρητικής χλωρίδας (320 είδη, βλ.πίνακα σε αρχείο pdf) που παρουσιάζονται στις εξής θεματικές υποκατηγορίες: ‘προστατευόμενα είδη’, ‘απειλούμενα’ και ‘άλλα σπάνια είδη’.

Στην υποκατηγορία ‘προστατευόμενα είδη’, δίνονται πληροφορίες για είδη που απαντώνται στην Κρήτη, έχουν κριθεί απειλούμενα ή είναι σπάνια (πολλά από αυτά είναι και ενδημικά στην Κρήτη) και προβλέπεται η ανάγκη προστασίας τους από:
• το Προεδρικό Διάταγμα 67/81 (Π.Δ. 67/81) “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών” (Φ.ΕΚ.23/Τ.Α΄/30.1.1981, όπως διορθώθηκε στο Φ.Ε.Κ. 43/T.Α’/18.2.1981) ή
• την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την K.Y.A. 33318/3028/1998 “Καθορισμός Μέτρων και Διαδικασιών για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων” (ΦΕΚ Β’ 1289/28.12.1998) ή
• τη Σύμβαση της Βέρνης, που υπογράφηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1992 και έχει επικυρωθεί στη χώρα μας με το νόμο 1335/1983 «Κύρωση διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 32/ Τ.Α΄/14.3.1983).

Στην υποκατηγορία ‘απειλούμενα είδη’, δίνονται πληροφορίες για είδη που απαντώνται στην Κρήτη, είναι επίσης σπάνια (τα περισσότερα από αυτά είναι ενδημικά στην Κρήτη) και έχουν κριθεί απειλούμενα με βάση το «Κόκκινο Βιβλίο Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας» (1) και τη μελέτη του προγράμματος ARCHI-MED “Απειλούμενα Ενδημικά είδη Χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα” (2). Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, δεν προβλέπεται η προστασία τους μέσα από κάποια νομοθετική διάταξη ή διεθνή σύμβαση.

Στην υποκατηγορία ‘άλλα σπάνια είδη’, παρουσιάζονται φυτά που απαντώνται στην Κρήτη και σπανίζουν λόγω περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης: αφορούν ενδημικά φυτά στην Κρήτη (και πιο λίγες περιπτώσεις ενδημικά στην περιοχή Κρήτης-Καρπάθου ή στην περιοχή Νοτίου Αιγαίου, κ.α.), σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναφορές (3, 4). Ωστόσο, παρά τη σπανιότητά τους, μέχρι σήμερα δεν έχουν κριθεί απειλούμενα και ούτε προβλέπεται η προστασία τους μέσα από κάποια νομοθετική διάταξη ή διεθνή σύμβαση.

Στο «Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο της Κρήτης», πέρα από φωτογραφίες αποξηραμένων δειγμάτων του Μουσείου του ΜΑΙΧ, μπορείτε να δείτε και άλλες φωτογραφίες των φυτών, χάρτες κατανομής τους στην Κρήτη, πληροφορίες σχετικά με τη βοτανική τους ταξινόμηση, το βιότοπό τους, την περίοδο άνθησης, το καθεστώς διατήρησης και προστασίας τους, το κοινό τους όνομα (αν υπάρχει), πιθανές χρήσεις, κ.α.

Στόχος της προβολής αυτού του υλικού είναι να συμβάλει στη γενικότερη ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής της Κρήτης, στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που είναι χρήσιμα σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην οικο-τουριστική προβολή του νησιού, σε μελέτες χωροταξικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείρισης περιβάλλοντος, κ.α.

Η υλοποίηση του έργου «Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο της Κρήτης» έγινε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 2.4, Υποκατηγορία Πράξεων 1.2), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σύνθεση-επιμέλεια κειμένων, σχεδιασμός, επίβλεψη, υλοποίηση έργου:
Επιστημονική ομάδα Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών ΜΑΙΧ
Γώτσιου Παναγιώτα, Βιολόγος MSc
Φουρναράκη Χριστίνα, Βιολόγος MSc
Γαλάνη Πολυξένη, Βιολόγος
Ρεμούνδου Ηλέκτρα, Τεχνολόγος Γεωπόνος
Μαρκάκη Ελένη, Τεχνολόγος Γεωπόνος

Ψηφιακή Φωτογράφηση δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου & Σπόρων των Φυτών
Έφη Τσακρακλίδου (www.ephietsakraklidou.com/)
[με τη συνδρομή της Ευαγγελίας Βουτσάκη (www.evavoutsaki.com/)]

Λοιπές δημοσιευόμενες φωτογραφίες (όπου δεν αναφέρεται όνομα φωτογράφου) από το αρχείο της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών ΜΑΙΧ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των φωτογραφιών που προβάλονται
στο «Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο της Κρήτης»
ανήκουν στο ΜΑΙΧ και προστατεύονται από το Ν.2121/93.

Για επικοινωνία:
Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών ΜΑΙΧ, flora@maich.gr (τηλ. (0030) 28210 35053)
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
(1) Phitos, D., Strid, A., Snogerup, S., Greuter, W. (εκδ.) 1995. The Red Data Book of rare and threatened plants of Greece. World Wide Fund for Nature. Εκδόσεις.: Κ.Μιχαλάς Α.Ε. Αθήνα. 528σελ. (στα αγγλικά)
(2) Γεωργίου Κ. & Δεληπέτρου Π. 2001. “Απειλούμενα Ενδημικά είδη Χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα”. Πρόγραμμα ARCHI-MED “Προστασία των κινδυνευόντων ενδημικών ειδών στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο”, Δράση 2.1. Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακό Ταμείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 367 σελ.
(3) Turland & Chilton, 2008. FLORA OF CRETE: Supplement II, Additions 1997-2008. Τελευταία επικαιροποίηση: 16 Αυγούστου 2008
(http://www.marengowalks.com/fcs.html όπως στις 11/11/2008) (στα αγλλικά)
(4) Γεωργίου Κ. & Δεληπέτρου Π. 2008. ‘Chloris’ – Βάση δεδομένων των ενδημικών, υπο-ενδημικών, σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών της Ελληνικής χλωρίδας. Έκδοση της 25/08/2008.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s